Informacinis pranešimas apie PAV pradžią (Tauragės r. sav., Žygaičių sen.)

PRANEŠIMAS

2023-09-13

apie planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Tauragės raj. savivaldybėje, Žygaičių seniūnijoje

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB “Tauragės vėjas”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 657 61677, el. p. tauragesvejas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370 8 680 52539, el. p. info@archstudija.lt.
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: 
UAB „Tauragės vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Tauragės r. sav. Žygaičių sen., Šikšnių k., Ruikių k., Urvinių k., Pryšmantų k., Aukštupių k., Vilaičių k., Lazdynės k., sklypų kad. Nr. 7748/0005:21, 7748/0005:39, 7748/0005:19, 7748/0005:196, 7748/0004:18, 7748/0004:158, 7748/0004:16, 7748/0004:217, 7748/0004:307, 7766/0002:26, 7703/0002:117, 7748/0004:325,
7703/0002:475, 7703/0002:103.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:
Veiklos rūšis: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumas: Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 14 vnt. VE, kurios kiekviena nominali galia siekia iki 8 MW (bendrai iki 112 MW);
Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 250 m bendro aukščio VE, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:
PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE, todėl privaloma atlikti PAV“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Sartininkai, Ropkojai, Šikšniai, Ruikiai, Pryšmantai, Aukštupiai, Būdviečiai. Apytikslio VE parko centro koordinatės (LKS’94): 375580, 6126652. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST Ežeruonos žemupynas – ~1,9 km, BAST Pagramančio regioninis parkas – ~4,8 km. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Monumentalus kryžius (14140) – ~1,8 km, Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (31606) – ~ 2,1 km, Namas (1639) – ~2,4 km, Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis (23799) – ~5,1 km. Mažiausias atstumas iki užsienio valstybės sienos – ~17,5 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Tauragės r. sav. administracija (Respublikos g. 2, Tauragė, tel. +370 700 11220, el. p. savivalda@taurage.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas (Prezidento g. 38, Tauragė, tel. +370 44 66 1167, el. p. taurage@nvsc.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Respublikos g. 1, Tauragė, tel. +370 707 65907, el. p. taurage.pvg@vpgt.lt), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis skyrius (Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, tel. +370 44 66 1474 , el. p. telsiai-taurage@kpd.lt), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2 723 284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus
ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Situacijos žemėlapis