Projektai

 

    DARNI VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA VAKARŲ LIETUVOJE (DAVEP-VLIT)

 

Projekto Nr:

EEE-LT03-AM-01-K-01-011

 

Projekto tikslas:

– nustatyti konfliktines teritorijas, kurios plėtojant vėjo energijos gavybos pajėgumus yra jautrios biologinės įvairovės apsaugos pažiūriu;

– parengti rekomendacijas konfliktų valdymui išskirtose konfliktinėse teritorijose.

 

Projekto partneriai:

Gamtos tyrimų centras – paramos gavėjas;

Darnaus vystymosi centras;

Norvegijos gamtos tyrimų institutas;

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija;

 

Projekto vykdymo laikotarpis:

2014 10 20 – 2016 04 30. Pratęstas iki 2016 11 30

 

Projekto finansavimo šaltinis:

Europos ekonominės erdvės mechanizmo programa LT03 „Biologinė įvairovė ir eksistemų funkcijos“

 

Projekto biudžetas:

249 195, 72 EUR

 

Daugiau informacijos:

DAVEP-VLIT (oficialus projekto puslapis);

informacinis pranešimas apie projekto tikslus ir turinį;

– AM informacinis pranešimas;

informacinis pranešimas apie I suiteresuotųjų asmenų ir ekspertų susitikimą, skirtą vėjo jėgainių plėtrai ir biologinei įvairovei svarbių teritorijų išskyrimo kriterijams aptarti;

 

  BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR EKOSISTEMŲ FUNKCIJŲ ATKŪRIMO BIRŽULIO, STERVO

IR DEBESNŲ ŠLAPYNĖSE PLANAVIMAS IR PRAKTINIŲ ATKŪRIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

Projekto Nr:

EEE-LT03-AM-01-K-01-003

 

Projekto tikslas:

– atlikti galimybių studiją dėl Biržulio ežero atkūrimo;

– suplanuoti ir taikyti praktines ekosistemų funkcijų atkūrimo priemones Stervo ir Debesnų šlapynėse.

 

Projekto partneriai:

Varnių regioninio parko direkcija – paramos gavėjas;

Gamtos paveldo fondas;

Norconsult;

Darnaus vystymosi centras.

 

Projekto vykdymo laikotarpis:

2014 10 20 – 2016 04 30. Pratęstas iki 2017 04 30

 

Projekto finansavimo šaltinis:

Europos ekonominės erdvės mechanizmo programa LT03 „Biologinė įvairovė ir eksistemų funkcijos“

 

Projekto biudžetas:

667 761 EUR

 

Daugiau informacijos:

Biržulio projektas (oficialus projekto puslapis)

 

  BIOLOGINEI ĮVAIROVEI YPAČ VERTINGŲ ATVIRŲ BUVEINIŲ ATKŪRIMAS IR IŠSAUGOJIMAS NATURA 2000 TERITORIJOSE

 

Projekto Nr:

EEE-LT03-AM-01-K-01-013

 

Projekto tikslas:

– atkurti ir palaikyti atviras buveines Kuršių nerijos nacionaliniame parke;

– atkurti ir palaikyti atviras buveines Šventosios upės slėnyje Anykščių regioniniame parke;

– atkurti Stėgalių gamtinio komplekso Dzūkijos nacionaliniame parke higrologinį režimą

– apsikeisti gerąja patirtimi tvarkant atviras buveines ir įtraukti į šias veiklas vietos bendruomenę organizuojant mokomąją išvyką į Norvegiją Lietuvos valstybinių parkų ir NVO specialistams.

 

Projekto partneriai:

Anykščių regioninio parko direkcija;

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija – paramos gavėjas;

Gamtos paveldo fondas;

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;

Norconsult;

Darnaus vystymosi centras.

 

Projekto vykdymo laikotarpis:

2015 05 05 – 2016 10 30. Pratęstas iki 2017 04 30

 

Projekto finansavimo šaltinis:

Europos ekonominės erdvės mechanizmo programa LT03 „Biologinė įvairovė ir eksistemų funkcijos“

 

Projekto biudžetas:

1 095 564,92 EUR

 

Daugiau informacijos:

Atvirų buveinių projektas (oficialus projekto puslapis)